Polityka prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu https://bunia-kids.pl. Operatorem serwisu i administratorem danych osobowych dobrowolnie podanych jest firma BUNIA Liliana Kwiatkowska, ul. Jesienna 24/1, 60-374 Poznań, NIP 779-114-79-95, adresem korespondencyjnym do kontaktu z administratorem jest bunia.kids@gmail.com

2. Dane osobowe pozyskane przez stronę internetową są gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

3. Pochodzenie danych osobowych
Dane osobowe otrzymaliśmy w momencie zarejestrowania się na portalu, złożenia zamówienia lub zgłoszenia się do konkursu/akcji promocyjnej.

4. Dane osobowe, które gromadzimy:
– imię i nazwisko,
– adres email,
– numer telefonu,
– adres dostawy,
– nazwa (w przypadku firm),
– adres prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku firm),
– nr NIP (w przypadku firm).

5. Cele i termin przechowywania danych osobowych. Dane przechowywane są:
a) W celu rejestracji i prowadzenia konta Użytkownika do czasu likwidacji konta na żądanie Użytkownika (podstawa art. 6 ust. 1 litera b RODO),
b) W celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów za pośrednictwem portalu https://bunia-kids.pl do czasu zakończenia realizacji umowy (podstawa art. 6 ust. 1 litera b oraz art. 9 ust. 2 litera h RODO),
c) W celu realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu lub dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa (podstawa art. 6 ust. 1 litera c oraz art. 9 ust. 2 litera h RODO),
d) W celu marketingu bezpośredniego z informacjami o produktach, usługach i promocjach od momentu wyrażenia do momentu cofnięcia zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
e) W celu ustalenia i dochodzenia roszczeń, które Administrator może mieć w stosunku do Użytkownika lub Użytkownik w stosunku do Administratora przez okresy przedawnienia roszczeń określone w przepisach prawa (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
f) W celu obrony przed roszczeniami jakie Użytkownik może mieć w stosunku do Administratora przez okresy przedawnienia roszczeń określone w przepisach prawa (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

6. Podanie danych i zgoda na ich przetwarzanie:
a) W celu rejestracji konta oraz złożenia i realizacji zamówienia podanie danych jest niezbędne i dobrowolne.
b) Podanie danych do celów marketingu bezpośredniego (np. newsletter) jest dobrowolne,
c) Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w każdym momencie kontaktując się z Administratorem mailem na adres: bunia.kids@gmail.com lub wysyłając pismo na adres firmy: BUNIA Liliana Kwiatkowska, ul. Jesienna 24/1, 60-374 Poznań – zgoda na otrzymywanie newslettera może być cofnięta przez kliknięcie w link zamieszczony na dole każdego newslettera. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które było dokonane na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

7. Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, aktualizacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia, jeśli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
b) Prawo do przenoszenia danych.
c) Każdemu użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
d) Z praw tych użytkownik może skorzystać:
– w zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzi, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
– w zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych, okaże się, że dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, jeśli cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
– w zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzi, że dane są nieprawidłowe może żądać ograniczenia przetwarzania danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych, a także gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie chciał, aby zostały usunięte lub gdy dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
– w zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny oraz gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub umowy zawartej z Użytkownikiem.

8. Udostępnianie i powierzenie danych
a) dane mogą być udostępniane przewoźnikowi lub pośrednikowi świadczącemu usługi pocztowe/kurierskie w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia.
b) w przypadku płatności szybkim przelewem/kartą kredytową dane mogą być udostępniane wybranemu podmiotowi obsługującemu taką metodę płatności w sklepie internetowym.
c) dane mogą być powierzone podmiotom dostarczającym systemy informatyczne umożliwiające funkcjonowanie portalu (np. hosting).
d) dane nie zostaną udostępnione, ani sprzedane osobom trzecim w celach marketingowych.

9. Inne dane
W niektórych przypadkach Administrator może gromadzić automatycznie określone rodzaje informacji podczas wizyty użytkownika na portalu. Takie dane związane z korzystaniem z portalu (np. adresy odwiedzonych na portalu stron, adres i port IP, identyfikator przeglądarki) są anonimowe i przechowywane w formie zbiorczej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do ulepszania funkcjonalności portalu oraz generowania statystyk.

10. Pliki Cookies
Strona Administratora używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w celu jej dalszego ulepszania. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

11. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

12. Jeżeli Użytkownik umieszcza na portalu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

13. Postanowienia końcowe
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Administrator może powierzyć przetwarzanie danych podmiotom, z którymi współpracuje, np. firmie hostingowej, zawierając z nimi odpowiednie umowy gwarantujące odpowiednie bezpieczeństwo powierzonych danych.

14. Kontakt
Użytkownik portalu może w dowolnym czasie skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe oraz w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. Adres email do kontaktu: bunia.kids@gmail.com.